Privacy verklaring
Wij zetten ons
in voor een multiculture
samenleving

Privacyverklaring

 

Als zorgaanbieder kunnen wij niet om het gebruik van persoonsgegevens heen. In deze privacyverklaring lichten wij toe hoe wij vanuit de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) ervoor zorgdragen dat wij uw persoonsgegevens beschermen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over u en waarmee u rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent. In deze verklaring beschrijven wij wat er met uw gegevens gebeurt, welke gegevens we vragen, waar we die voor gebruiken, wie ze gebruikt en aan wie we de gegevens verstrekken.

Deze privacyverklaring is van toepassing als u onze website (www.careforward.nl) bezoekt, een bestelling plaatst of een overeenkomst sluit.

Onze gegevens

Care Forward Voorerf 9 4824GM Breda
Telefoonnummer: 0164-743 124
KvK nummer: 75046938
www.careforward.nl
info@careforward.nl

 

Verwerking persoonsgegevens
Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van uw persoonsgegevens.

 

Doeleinden
Uw persoonsgegevens verwerken wij op de eerste plaats om u de benodigde begeleiding te kunnen bieden. Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: om wettelijke verplichtingen na te komen (o.a. verantwoording over de verleende begeleiding), onze dienstverlening te verbeteren, klachten in behandeling te nemen, fraude te voorkomen en om u op de hoogte te kunnen stellen van wijzigingen van onze diensten. Bij gegevens uitwisseling met de overheid en andere zorgaanbieders zijn wij verplicht uw burgerservicenummer (BSN) te gebruiken.

We verkopen uw persoonsgegevens nooit door aan derden. Wij stellen geen profielen van u op en nemen geen geautomatiseerde beslissingen die aanzienlijke gevolgen voor u kunnen hebben. Om zorg te dragen voor uw persoonsgegevens sluiten wij met bedrijven een verwerkersovereenkomst indien die bedrijven uw gegevens verwerken in onze opdracht.

 

Welke gegevens hebben we van u nodig?

• Algemene persoonsgegevens (naam, geboortedatum, burgerlijke staat, etc.)
• Contactgegevens (indien van toepassing ook van wettelijk vertegenwoordiger) • Verleende zorgproducten
• Sociale gegevens (netwerk)
• Medische- of gedragsgegevens

Bovenstaande gegevens mogen we gebruiken zonder daarvoor uw specifieke toestemming te vragen. Als wij voor bepaalde doelen andere gegevens nodig hebben, zullen we deze verwerken in overeenstemming met de eisen en bepalingen van de AVG.

 

Overige persoonsgegevens
Gegevens worden altijd met een omschreven doel vastgelegd. Overige bijzondere, extra gevoelige persoonsgegevens (zoals bijvoorbeeld geaardheid of politieke voorkeur) mogen wij niet zonder toestemming vastleggen.
Wanneer we bijvoorbeeld foto’s willen vastleggen voor onze eigen registratie of om ergens te publiceren, vragen wij hiervoor altijd toestemming aan u. Deze toestemming kunt u te allen tijde weer intrekken en zal in uw dossier worden vastgelegd.
Wanneer Care Forward een gerechtvaardigd belang heeft om gegevens te verzamelen en vast te leggen, mag dit zonder toestemming worden gedaan.

 

Hoe verkrijgt Care Forward de persoonsgegevens?
De meeste gegevens ontvangen we rechtstreeks van u zelf wanneer de zorgleveringsovereenkomst wordt afgesloten en de zorg wordt gestart. Daarnaast kan het zijn dat we gegevens van andere zorgaanbieders ontvangen. Het dossier/zorgplan vult zich gedurende de periode dat u of uw naaste bij Care Forward in zorg is.

 

Hoe gaan wij intern om met uw gegevens?
Om uw privacy te beschermen, beperken we het intern gebruik van de persoonsgegevens zoveel mogelijk. Alleen medewerkers die op basis van hun functie de gegevens moeten gebruiken, mogen dat. Dat regelen we door die medewerkers bevoegdheid te verlenen (autorisatie) voor toegang tot het registratiesysteem.

 

Hoe beveiligen wij uw gegevens?
Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het net zo belangrijk als u dat uw persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom passen wij alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om uw persoonsgegevens veilig te verwerken. Om uw persoonsgegevens te beveiligen gebruiken wij beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall, wachtwoorden voor elektronische systemen, een beveiligde internetverbinding, back-ups en encryptie. Deze maatregelen zijn in overeenstemming met de voor de zorgsector geldende beveiligingsnormen, zoals vastgelegd in de NEN7510/NEN7512/NEN7513.

 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.
Vanuit de Jeugdwet geldt een termijn van 20 jaar en voor de Wmo van 15 jaar, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de laatste wijziging in het dossier heeft plaatsgevonden.

 

U heeft ook rechten
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij hebben verwerkt? Stuur dan een e-mail naar info@careforward.nl met het verzoek tot inzage in uw gegevens. Uiterlijk binnen vier weken krijgt u een reactie op het verzoek. Zijn uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de AVG)of andere wetgeving? Dan heeft u recht op correctie van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, het recht om minder gegevens te laten verwerken, het recht om toestemming die u heeft

gegeven in te trekken en het recht op dataportabiliteit. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens. Stuur uw verzoek naar info@careforward.nl. Uiterlijk binnen vier weken krijgt u een reactie op het verzoek.

 

Mogen nabestaanden het zorgdossier inzien?
Als u overlijdt geven wij uw nabestaanden op hun verzoek alleen inzage in het zorgdossier als u daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven, of toestemming volgens ons mag worden verondersteld.

 

Wat gebeurt er als er een datalek wordt vastgesteld?
Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie, of zonder dat dit wettelijk is toegestaan. Een datalek wordt door Care Forward gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) via het meldloket datalekken.

Bij een datalek wordt u of uw naasten alleen geïnformeerd als het lek waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer en als het lek kan leiden tot fysieke, materiële of immateriële schade voor u of uw naasten.

 

Meer weten of ontevreden?
Bent u het niet eens met hoe Care Forward met gegevens omgaat? Ontevreden over de afhandeling van uw verzoek? Of heeft u vragen over ons privacy beleid?
Neem dan contact op met Care Forward via info@careforward.nl.

Voor meer informatie over de regels die gelden voor het omgaan met persoonsgegevens in de zorg kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl. Wanneer u vindt dat Care Forward uw klacht niet goed oppakt, kunt u een beroep doen op onze klachtenprocedure. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Aangesloten bij