MISSIE & VISIE

Missie

Care Forward wil kwalitatieve zorg bieden aan iedereen die daar behoefte aan heeft en voor zijn of haar zorg- en of hulpvraag niet (afdoende) kan terugvallen op de naaste omgeving (familie, vrijwilligers, mantelzorgers).

 

Visie

Mensen hebben een te respecteren eigen wil, eigen verlangens en eigen wensen. Als zorgverleners zijn wij gehouden dat respect te tonen. Het is onze taak om zoveel mogelijk te zorgen dat zelfrealisatie en emancipatie op basis van die wil, die wensen en die verlangens tot stand kunnen komen. Wij vinden het belangrijk dat mensen een betekenisvol leven kunnen leiden. Dat mensen invloed hebben op het eigen leven en daar een gevoel van eigenwaarde aan ontlenen.

 

Care Forward gelooft in de kracht van mensen. We hebben respect voor de eigenheid van mensen. Onze werkwijze is open en persoonlijk. Onze ondersteuning en/of begeleiding is er op gericht om de weerbaarheid van mensen te vergroten, zodat zij weer in hun kracht komen te staan.

 

Begeleiding en/of ondersteuning aan mensen met een migratie achtergrond

In Nederland leven we in een pluriforme samenleving. Mensen met een migratie achtergrond kunnen in hun dagelijks leven moeilijkheden ondervinden om zich in de Nederlandse maatschappij staande te houden. Problemen kunnen zich op verschillende leefgebieden voordoen. Soms heeft iemand even een tijd steun nodig om zichzelf verder te kunnen ontwikkelen. Care Forward biedt deze ondersteuning.

 

Iedereen heeft behoefte aan het gevoel erbij te horen en zich thuis te voelen. In de praktijk zien wij dat culturele verschillen kunnen leiden tot onbegrip. Wij zijn gedreven professionals die een brug weten te slaan tussen de verschillende culturen die onze samenleving rijk is. Wij gaan de dialoog aan, zodat er meer begrip en sympathie tussen mensen ontstaat.

 

Care Forward kent de WIJ-cultuur. Deze WIJ-cultuur kan soms haaks staan op belangrijke waarden die in de Nederlandse maatschappij centraal staan, zoals individualisme en eigen verantwoordelijkheid. Wij reiken mensen met een migratie achtergrond - die veelal waarde hechten aan de WIJ-cultuur - handvatten aan om een eigen weg te banen binnen de Nederlandse maatschappij. Care Forward zet mensen in hun kracht, zodat zij volwaardig kunnen participeren in onze samenleving.