Training & advies

Interculturele communicatie training

 

In het contact van medewerkers van Nederlandse instellingen met cliënten spelen tal van factoren rol, zoals taal, tijd, positie of verwachtingen. De betekenis die de hulpverlener aan een woord hecht, kan zeer verschillen van de betekenis die de cliënt hieraan toekent. Als er weinig tijd is voor de cliënt kan dat het gevoel geven dat hij niet serieus wordt genomen.

 

Kennis van cultuurverschillen en een beter zicht op de factoren die van invloed zijn op gespreksvoering helpen bij het voorkomen van misverstanden en dragen bij aan een grotere effectiviteit. Meerwaarde: de training is speciaal ontwikkeld en beproefd voor de doelgroep die binnen het integratietraject er nog niet in geslaagd zijn een baan te vinden of te behouden. De training geeft inzicht in de communicatie op de werkvloer in Nederland en is praktisch van opzet, er is veel ruimte voor oefeningen. Omdat ieder mens uniek is bestaan er geen standaardrecepten voor succesvolle communicatie. Wel geldt als stelregel dat het erom gaat inzicht te krijgen in de eigen waarden en de persoonlijke geschiedenis van waaruit men werkt, én op die van de ander.

 

Tijdens deze training wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

-     Cultuurverschillen

-     Maatschappelijke ongelijkheid: omgaan met macht, machtsafstand

-     Individualisme en collectiviteit: een "ik" of "wij"-cultuur

-     Man, vrouw, m/v: rollen van mannen en vrouwen

-     Wat anders is, is gevaarlijk: omgaan met onzekerheid

-     Korte termijn of lange termijn

-     Het terrein van de gespreksvoering

-     Taal

-     Ordening/invalshoekTaaltrainingen

 

We bieden diverse taaltrainingen aan, voor anderstaligen met een taalachterstand, participatieproblemen of grote afstand tot de arbeidsmarkt. De taaltrainingen zijn gericht op zelfredzaamheid en terugkeer naar de arbeidsmarkt. De trainingen die wij bieden zijn onder andere:

-     Nederlands als tweede taal

-     Nederlands op de werkvloer

-     Nederlandse taal op maat


Nederlands als tweede taal
Bij de training Nederlands als tweede taal ligt de nadruk op het spreken van de Nederlandse taal en het verstaan hiervan. De dagelijkse praktijk vormt hierbij het uitgangspunt. Het doel is binnen een korte tijd zelfredzaamheid in de maatschappij en op de arbeidsmarkt te bewerkstelligen. Het zet de deuren open naar nieuwe opleidingsmogelijkheden  en 
nieuwe carrièrekansen.

Nederlands op de werkvloer
Op de werkvloer is het van essentieel belang dat een werknemer zich in de Nederlandse taal kan redden.  In de training Nederlands op de werkvloer wordt aandacht besteed aan vakjargon, betekenissen van huisregels, bediening van machines etc.

Nederlandse taal op maat
De taaltraining Nederlandse taal op maat geeft al aan dat het hierbij gaat om een op maat gesneden taaltraining. De componenten spreek-, luister-, lees- en schrijfopdrachten worden ieder afzonderlijk getraind. De training kan daarnaast gericht zijn op activering waarbij het zelfstandig spreken van de Nederlandse taal en zelfstandig activiteiten ondernemen centraal staat.


Lestijden
De lessen worden gegeven door bevoegde docenten en vinden plaats op doordeweekse dagen en eventueel weekenden. Afhankelijk van de type training vinden er ook lessen in de avonden plaats. De lessen op de werkvloer of training voor bedrijven worden in overleg gepland.

Nazorg
Met betaald werk kunnen mensen een zelfstandig bestaan opbouwen en zich een plek verwerven in de Nederlandse samenleving. Het product Nazorg is bedoeld voor nieuwkomers met een arbeid of stageovereenkomst. In de praktijk blijkt het soms lastig om een eenmaal verkregen baan te behouden. Dit product is erop gericht nieuwkomers op het werk zo goed mogelijk te begeleiden en zo de kans op een duurzame plaatsing te vergroten.