Sociale Activering

De centrale aandacht voor sociale activering is gericht op mensen met een langdurig grote afstand tot de arbeidsmarkt. Bij arbeidsmarkt activeringstrajecten worden voorwaarden geschapen om de stap naar betaald werk te zetten. Het uiteindelijke doel is de economische participatie van werkloze burgers. Maatregelen die in dit verband genoemd kunnen worden, betreffen trajectbegeleidingsprogramma’s in de vorm van arbeidsvoorlichting en bemiddeling-, scholing en vorming. Ten slotte geldt dat werk persoonlijke ontplooiing biedt: werk biedt de mogelijkheid vaardigheden en kennis verder te ontwikkelen. Werken kan derhalve veel meer betekenen dan het verwerven van inkomen.

 


Doelgroep:

 

De doelgroep voor deze geselecteerde trajecten zijn met name de nieuwkomers die nog steeds een grote afstand hebben tot de

arbeidsmarkt.

 

De trajecten:

 

Wij bieden verschillende trajecten. Welk traject wordt ingezet,

is afhankelijk van de vraag en wensen van de deelnemers.

       

Mogelijkheden zijn:

 

-          Starttrajecten; talentenanalyse en empowerment training

-          Trajecten met als doel naar werk

-          Trajecten naar opleiding (leer/werk traject)

-          Uitstroomtraject; job-coach op de werkvloer

 

Duur van de trajecten:

 

De duur van onze trajecten variëren van 6 maanden tot 18 maanden,

dit is afhankelijk van de opdrachtgever en de aard van de problematiek.

 Individuele Actieve Begeleiding

 

Deze methodiek is specifiek gericht op het bemiddelen naar werk.

 

Doel:

 

Dit traject is gericht op het begeleiden van nieuwkomers via een intensief, planmatig en fasegewijs traject naar een opleiding en/of een plaats in het arbeidsproces.

 

Aanpak:

 

-       Aanmelden

-       Intakefase

-       Persoonlijke profilering en trajectplan

-       Marktverkenning

-       Opbouwfase

-       Bemiddelingsfase

-       Uitstroom en evaluatie

 

Gedurende het traject staat de nieuwkomer centraal en wordt ook aandacht besteed aan het realiseren van randvoorwaarden in zijn/haar persoonlijke sfeer. 

Participatiebevordering
       

Sociale activering is een bijzondere vorm van participatie-

bevordering. Om dit te verduidelijken het volgende. Ideaal-

typisch kan de bevordering van participatie zich op verschillende

maatschappelijke domeinen richten: het economisch, het sociaal-

cultureel, het maatschappelijk en het zorg- en opvangdomein.

Het deelnemen aan een domein betekent een zekere mate van

integratie.

 

Het participatie traject is gericht op de aansluiting op de

arbeidsmarkt van nieuwkomers, zowel gedurende het traject als

na afloop hiervan. De deelnemers van het traject worden

gestimuleerd om zo spoedig mogelijk aan alle onderdelen van

het traject deel te nemen. Het deelnemen aan de formele

arbeidsmarkt, economische participatie, wordt doorgaans

beschouwd als de belangrijkste vorm van integratie. Deze

deelname verschaft een individu inkomen, structureert de tijd en

levert sociale contacten op. Het verschaft waardering, zelfrespect

en mogelijkheden voor ontplooiing.

 

Sociaal-culturele participatie:


Hierbij gaat het om de deelname aan voorzieningen op het

gebied van onderwijs, scholing en vorming. Een met succes

gevolgde opleiding wordt doorgaans gezien als een primaire

voorwaarde voor economische participatie.

 

Maatwerk

 

Allerlei groepen krijgen specifieke aandacht corresponderend met hun uiteenlopende arbeidsmarktoriëntaties en ingeschatte mogelijkheden. Een dergelijke differentiëring in benadering is een noodzakelijke voorwaarde om maatwerk te kunnen leveren. Het streven naar maatwerk, een uitgangspunt dat breed wordt gedragen, volgt uit de erkenning dat er verschillende uitsluitingservaringen en situaties in het geding zijn, maar ook dat er verschillend gereageerd wordt op de situatie van de langdurig sociale uitsluiting. De persoonlijke benadering vergroot de overzichtelijkheid van het mogelijke aanbod en de toegankelijkheid (passendheid) van het aanbod. De persoonlijke benadering stimuleert de motivatie, de zelfsturing en daarmee de identiteitsvorming van de deelnemers.