Psychosociale ondersteuning statushouders

De afgelopen jaren zag Nederland een grote instroom van vluchtelingen, met name uit Syrië en Eritrea. Na toekenning van een verblijfsvergunning komen zij als statushouder terecht in één van de Nederlandse gemeenten, waar zij op eigen kracht moeten inburgeren. Dat is niet altijd even gemakkelijk, want veel vluchtelingen kampen met psychische problemen. De ervaringen in het land van herkomst, de reis en de vaak nog onzekere, nieuwe situatie maakt dat veel statushouders een verhoogde kans hebben op psychische klachten.

 

Care Forward biedt psychosociale ondersteuning aan statushouders. Ons team bestaat uit meertalige hulpverleners die uit eigen ervaring weten hoe het is om hier een bestaan op te bouwen en welke problemen men hierbij kan ondervinden. Onze hulpverleners kunnen de problemen doorgronden en helpen met het vinden van passende oplossingen.

 

Psychosociale ondersteuning draagt bij aan:

  • vroegsignalering van ernstigere problematiek;
  • toeleiding naar passende zorg (diagnostiek/doorverwijzing);
  • versterking van de veerkracht;
  • versterking van het zelf probleemoplossend vermogen.

Psychosociale ondersteuning bevordert het participatieproces.